ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

neglec

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *neglec*, -neglec-

neglec ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
neglec (adj.) ซึ่งไม่ระมัดระวัง See also: ซึ่งไม่คำนึงถึง, ซึ่งไม่เอาใจใส่ Syn. heedless, inattentive
neglect (vt.) ไม่สนใจ See also: เพิกเฉย, ทอดทิ้ง, ละเลย, ทิ้งขว้าง, ปล่อยปละละเลย, ทอดทิ้ง, มองข้าม
neglect (vt.) พลาด (เพราะประมาทหรือเลินเล่อ)
neglect (n.) การละเลย See also: การเพิกเฉย, การถูกทอดทิ้ง
neglected (vt.) ประเมินค่าต่ำกว่า See also: ประเมินค่าต่ำไป Syn. miscalculate, misjudge, trivialize, underrate, undervalue Ops. overestimate
neglecter (n.) คนที่ไม่สนใจ See also: คนเพิกเฉย, คนสะเพร่า, คนละเลย
neglectful (adj.) ที่สะเพร่า See also: ที่ไม่แยแส, ที่ไม่ใส่ใจ, ที่ละเลย
neglectfully (adv.) อย่างไม่กังวล Syn. unconcernedly Ops. concernedly, carefully
neglector (n.) คนที่ไม่สนใจ See also: คนที่ไม่สนใจ, คนสะเพร่า
English-Thai: HOPE Dictionary
neglect(นิเกลคทฺ') vt.,n. (การ) ไม่สนใจ,ไม่เอาใจใส่,ทอดทิ้ง., See also: neglectedness n. neglectter, neglector n.
neglectful(นิเกลคทฺ'ฟูล) adj. ละเลย,ไม่สนใจ,ทอดทิ้ง., See also: neglectly adv. neglectness n., Syn. disregardful
English-Thai: Nontri Dictionary
neglect(vt) ละเลย,ทอดทิ้ง,ไม่สนใจ
neglectful(adj) ซึ่งละเลย,ซึ่งทอดทิ้ง,ซึ่งละทิ้งไป
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
neglectเพิกเฉย, ละเลย, ทอดทิ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความละเลย (n.) neglect See also: overlook, carelessness, inattentiveness, disregard Syn. ความเพิกเฉย, ความไม่เอาใจใส่ Ops. ความสนใจ
ความเพิกเฉย (n.) neglect See also: overlook, carelessness, inattentiveness, disregard Syn. ความไม่เอาใจใส่ Ops. ความสนใจ
ความไม่เอาใจใส่ (n.) neglect See also: overlook, carelessness, inattentiveness, disregard Syn. ความเพิกเฉย Ops. ความสนใจ
ทอดทิ้ง (v.) neglect See also: abandon, desert, forsake Syn. ละเลย, ทิ้งขว้าง, ละทิ้ง, ไม่เอาใจใส่, ไม่รับผิดชอบ Ops. ดูแล, ใส่ใจ, เอาใจใส่
ปล่อยทิ้ง (v.) neglect See also: skimp, omit, be remiss Syn. ละเลย
ปล่อยปละละเลย (v.) neglect See also: abandon, leave, be careless Syn. เพิกเฉย, ทอดทิ้ง
ละเลย (v.) neglect See also: ignore, overlook, be remiss, omit Ops. ใส่ใจ, เอาใจใส่
วางธุระ (v.) neglect See also: ignore, overlook, be inattentive, pay no heed, keep out of the business Syn. เพิกเฉย
เรื้อ (v.) neglect See also: be out of practice Syn. ห่าง, ห่างเหิน
ไม่เอาใจใส่ (v.) neglect See also: abandon, desert, forsake Syn. ละเลย, ทิ้งขว้าง, ละทิ้ง, ไม่รับผิดชอบ Ops. ดูแล, ใส่ใจ, เอาใจใส่
รกร้าง (adj.) neglected and unoccupied See also: untidy and deserted
นอนหลับทับสิทธิ์ (v.) be neglectful in one´s rights See also: sleep on one´s rights

neglec ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冷漠[lěng mò, ㄌㄥˇ ㄇㄛˋ, 冷漠] cold and detached towards sb; lack of regard; indifference; neglect
冷漠对待[lěng mò duì dài, ㄌㄥˇ ㄇㄛˋ ㄉㄨㄟˋ ㄉㄞˋ, 冷漠对待 / 冷漠對待] cold and detached towards sb; lack of regard; indifference; neglect
废弛[fèi chí, ㄈㄟˋ ㄔˊ, 废弛 / 廢弛] to fall into disuse (of laws, customs etc); to neglect
[màn, ㄇㄢˋ, 谩 / 謾] disrespect; neglect; slight
薄养厚葬[bó yǎng hòu zàng, ㄅㄛˊ ㄧㄤˇ ㄏㄡˋ ㄗㄤˋ, 薄养厚葬 / 薄養厚葬] to neglect one's parents but give them a rich funeral; hypocracy in arranging a lavish funeral after treating one's parents meanly
冷门[lěng mén, ㄌㄥˇ ㄇㄣˊ, 冷门 / 冷門] a neglected branch (of arts, science, sports etc); fig. a complete unknown who wins a competition
[shū, ㄕㄨ, 疏] to dredge; to clear away obstruction; thin; sparse; scanty; distant (relation); not close; to neglect; negligent; surname Shu; to present a memorial to the Emperor; commentary; annotation
[wù, ˋ, 误 / 誤] mistake; error; to miss; to harm; to delay; to neglect
忽视[hū shì, ㄏㄨ ㄕˋ, 忽视 / 忽視] neglect; ignore
疏忽[shū hū, ㄕㄨ ㄏㄨ, 疏忽] neglect; negligence
荒疏[huāng shū, ㄏㄨㄤ ㄕㄨ, 荒疏] neglect
疏略[shū, ㄕㄨlu:e4, 疏略] negligence; to neglect inadvertently

neglec ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お草々;お草草;御草々;御草草[おそうそう, osousou] (adj-na) neglectful (i.e. in the treatment of one's guests)
お草々様;お草草様;御草々様;御草草様[おそうそうさま, osousousama] (adj-na) (pol) neglectful (i.e. in the treatment of one's guests)
ご無沙汰(P);御無沙汰(P);ご不沙汰;御不沙汰[ごぶさた, gobusata] (n,vs) (See 無沙汰) not writing or contacting for a while; neglecting (failing) to write (call, visit, etc.); long silence; (P)
すっぽかす[, suppokasu] (v5s,vt) to stand (someone) up; to leave (something) undone; to neglect (a duty)
ほかっておく[, hokatteoku] (v5k) (col) (See 放っておく) to leave alone; to leave as is; to ignore; to neglect
ほっぽらかす[, hopporakasu] (v5s,vt) to neglect; to abandon
ほっぽり出す[ほっぽりだす, hopporidasu] (v5s,vt) (See 放り出す) to throw out; to fire; to expel; to give up; to abandon; to neglect
ムスカリ[, musukari] (n) grape hyacinth (esp. the starch grape hyacinth, Muscari neglectum) (lat
不摂生[ふせっせい, fusessei] (adj-na,n) neglect of health; intemperance
不養生[ふようじょう, fuyoujou] (adj-na,n) neglect of health; intemperance
久濶を叙す[きゅうかつをじょす, kyuukatsuwojosu] (exp) (arch) (See 久闊を叙する) to apologize for a long neglect of friends (apologise)
久闊を叙する[きゅうかつをじょする, kyuukatsuwojosuru] (exp,vs-s) to apologize for a long neglect of friends (apologise)
付け落とす[つけおとす, tsukeotosu] (v5s) to neglect to make an entry in a ledger
休怠[きゅうたい, kyuutai] (n) laziness; neglect
医者の不養生[いしゃのふようじょう, ishanofuyoujou] (exp) failing to practice what one preaches; physician, heal thyself; doctors often neglect their own health
度外視[どがいし, dogaishi] (n) (1) taking no account of; neglecting; (vs) (2) to disregard; to take no account of; to overlook
怠ける(P);懶ける[なまける, namakeru] (v1,vi) (1) to be idle; to slacken; (v1,vt) (2) (See 怠る) to neglect (e.g. one's work); (P)
押っ放り出す;押放り出す;おっ放り出す;おっぽり出す[おっぽりだす, opporidasu] (v5s,vt) (See 放り出す) to throw out; to fire; to expel; to give up; to abandon; to neglect
放ったらかしにする[ほったらかしにする, hottarakashinisuru] (exp,vs-i) (uk) to neglect; to let alone
放っておく;放って置く[ほうっておく;ほっておく(ik), houtteoku ; hotteoku (ik)] (exp,v5k) to leave alone; to leave as is; to ignore; to neglect
放り出す;ほうり出す[ほうりだす, houridasu] (v5s,vt) to throw out; to fire; to expel; to give up; to abandon; to neglect
放置[ほうち, houchi] (n,vs) leave as is; leave to chance; leave alone; neglect; (P)
未必の故意[みひつのこい, mihitsunokoi] (n) conscious neglect; willful negligence; wilful negligence
無沙汰;不沙汰[ぶさた, busata] (n) not writing or contacting for a while; neglecting to write (call, visit, etc.); failing to write (call, visit, etc.); long silence
留守(P);留主[るす, rusu] (n,vs) (1) absence; being away from home; (2) house-sitting; house-sitter; (3) (usu. as お留守になる) being left unattended to (of one's studies, etc.); neglecting; (P)
疎か[おろそか(P);おろか(P), orosoka (P); oroka (P)] (adj-na,n) (1) neglect; negligence; carelessness; (exp) (2) (おろか only) (uk) not to mention; needless to say; not to speak of; (P)
疎む[うとむ, utomu] (v5m,vt) to neglect; to shun; to alienate
疎んじる[うとんじる, utonjiru] (v1,vt) to neglect; to shun; to alienate; to distance oneself from
疎外[そがい, sogai] (n,vs) estrangement; neglect; alienation; casting out; (P)
疎遠[そえん, soen] (adj-na,n,adj-no) estrangement; neglect; silence; (P)
等閑[なおざり(P);とうかん, naozari (P); toukan] (adj-na,n,vs) neglect; negligence; disregard; make light of; (P)
職務怠慢[しょくむたいまん, shokumutaiman] (n,adj-no) neglect (dereliction) of duty; negligence
身知らず[みしらず, mishirazu] (adj-na,n) self-conceit; neglecting one's health
軽視[けいし, keishi] (n,vs) despise; slight; ignore; neglect; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
怠る[おこたる, okotaru] Thai: เพิกเฉย English: to neglect

neglec ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บกพร่อง[v.] (bokphrǿng) EN: defect ; default ; neglect ; lack ; be deficient ; be wanting ; be remiss FR:
เด็กข้างถนน[n. exp.] (dek khāng t) EN: homeless child ; waif ; neglected child ; guttersnipe FR: enfant de la rue [m, f]
ความละเลย[n.] (khwām laloē) EN: neglect ; negligence FR: négligence [f] ; incurie [f]
ความเพิกเฉย[n.] (khwām phoēk) EN: neglect ; ignorance FR: incurie [f]
ละเลย[v.] (laloēi) EN: neglect ; ignore ; overlook ; be remiss ; omit FR: négliger ; abandonner ; omettre ; ignorer
ละทิ้ง[v.] (lathing) EN: abandon ; leave ; forsake ; strand ; desert ; abdicate ; discard ; reject ; neglect ; ignore a person FR: abandonner ; déserter ; négliger
ลืม[v.] (leūm) EN: forget ; slip one's memory ; leave behind ; neglect ; omit FR: oublier ; omettre ; négliger ; perdre de vue
หลง[adj.] (long) EN: lost ; confused ; forgotten ; neglected ; mentally weak FR:
หลงลืม[v.] (longleūm) EN: forget ; overlook ; omit ; neglect FR: être distrait ; être oublieux (litt.)
มองข้าม[v. exp.] (møng khām) EN: overlook ; look over ; neglect ; ignore ; deny ; blur out ; obliterate FR: laisser échapper ; négliger ; ignorer
เปล่าเปลี่ยว[v.] (plāo plīo) EN: feel neglected FR:
ปล่อยปละละเลย[v.] (plǿiplalalo) EN: neglect ; abandon ; leave ; be careless ; be negligent in the discharge of one's duty FR: délaisser ; négliger
ปล่อยทิ้ง[v. exp.] (plǿi thing) EN: neglect ; skimp ; omit ; be remiss FR:
เรื้อ[v.] (reūa) EN: neglect ; fall into disuse FR:
เรื้อ[adj.] (reūa) EN: neglected ; out-of-use ; disused FR:
รกร้าง[adj.] (rokrāng) EN: neglected and unoccupied ; left uncultivated ; vacant and overgrown FR: abandonné ; en friche
สะเพร่า[adj.] (saphrao) EN: careless ; negligent ; heedless ; neglectful ; reckless FR: négligent ; peu soigneux
ทับสิทธิ์[v.] (thapsit) EN: abstain from voting ; sleep on one's rights ; lose one's right ; abandon one's right ; neglect one's right FR: s'abstenir de voter
ทะท่าว[v.] (thathāo) EN: neglect FR:
ทิ้งงาน[v. exp.] (thing ngān) EN: neglect one's work ; stop work ; abandon a job ; walk away from a job FR: abandonner le travail ; quitter le boulot
ทอดทิ้ง[v.] (thøtthing) EN: neglect ; abandon ; desert ; forsake FR: jeter ; se débarasser de ; abandonner
ถูกทอดทิ้ง[v. exp.] (thūk thøtth) EN: be abandoned ; be neglected ; be forsaken FR:
ว้าเหว่[v.] (wāwē) EN: feel lonely ; feel neglected FR:

neglec ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Altlasten {pl}old neglected deposits of toxic waste

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า neglec
Back to top