ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

nearly human

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *nearly human*, -nearly human-

nearly human ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
nearly human (adj.) เกือบจะเป็นมนุษย์ See also: คล้ายมนุษย์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า nearly human
Back to top