ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

natural thing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *natural thing*, -natural thing-

natural thing ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
怪力乱神[かいりょくらんしん;かいりきらんしん, kairyokuranshin ; kairikiranshin] (n) supernatural things; unnatural phenomena; spirits and demons

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า natural thing
Back to top