ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mutiny against

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mutiny against*, -mutiny against-

mutiny against ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mutiny against (phrv.) ไม่ยอมเชื่อฟังคำสั่งของ See also: ขัดขืนคำสั่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm sorry for the part I played in the mutiny against you, Jack.ขอโทษเรื่องที่ฉันต้องแกล้ง ทำตัวขัดขวางนายเมื่อก่อนนะ แจ็ค
Aye, the perfidious rotter led a mutiny against us!มันเป็นภาระที่ข้าต้องแบก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mutiny against
Back to top