ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

moving picture

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *moving picture*, -moving picture-

moving picture ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
moving picture (n.) ภาพยนตร์ Syn. motion picture
English-Thai: HOPE Dictionary
moving picturen. ภาพยนต์, Syn. movie
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Wait a minute! Is this "magic box" have moving pictures on it?เฮ้ รอเดี๋ยวสิ ไอ่กล่องวิเศษที่มีรูปเคลื่อนไหวไปมาน่ะเหรอ?
They slowed down their wings with moving pictures, and you know what they saw?พวกเขาจับภาพเคลื่อนไหวของปีกพวกมัน แบบสโลว์โมชั่น แล้วนายรู้ไหมว่าพวกเขาเห็นอะไร?
But life is moving pictures.เจค :แต่ชีวิตก็คือภาพที่กำลังเคลื่อนไป

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า moving picture
Back to top