ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

movie theater

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *movie theater*, -movie theater-

movie theater ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
movie theater (n.) โรงภาพยนตร์ Syn. theater
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โรงหนัง (n.) movie theater See also: cinema, theater, movie house Syn. โรงภาพยนตร์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You can walk into a movie theater in Amsterdam and buy a beer.คุณสามารถเดินเข้าไปในโรงภาพยนตร์ในอัมสเตอร์ดัมและซื้อเบียร์
THIS IS NEWS FOOTAGE FROM A MOVIE THEATER IN ROYAL, INDIANA, POPULATION 2,000.นี่คือรายงานข่าวจากโรงภาพยนตร์ในรอยัล อินเดียนา มีประชากร 2,000 คน
I must say, I'd imagined Ray to be, you know, less modern. But this Bargain Barn is fantastic, and I saw a movie theater down the road, an Applebee's. Well, this is Cody.less modern. an Applebee's. and there is no Bargain Barn there.
Where's the movie theater you first met him at?โรงหนังที่เธอเจอเขาครั้งแรกอยู่ตรงไหน
I don't know. I can't run a movie theater and raise your kids.ไม่รู้ ผมไม่ได้ทำงานที่โรงหนัง แล้วต้องเลี้ยงเด็กนะ
Which is closer to the new train store in Monrovia, the movie theater or The Cheesecake Factory?ที่ไหนใกล้ร้านขายรถไฟเปิดใหม่ ใน Monrovia โรงหนัง หรือ ชีสเค้ก แฟกตอรี่
So some girl I worked at a movie theater with in 2005 can tell me it's raining and she's "totes bummed?"เพื่อให้ผู้หญิงบางคนที่ ฉันทำงานด้วยที่โรงหนังในปี 2548 บอกฉันว่าฝนกำลังตก และหล่อนเครียดมากงั้นเหรอ?
You know, I have not stepped foot inside a Manhattan movie theater since the bedbug scare.รู้ไหม ฉันยังไม่เคยก้าวเท้าเข้าไป ในโรงละครแมนฮัตตันเลยนะ เพราะกลัวตัวเรือด
You turn off your mobile at movie theaters, not at home.เออ ที่โรงหนังน่ะใช่ แต่ที่บ้านน่ะไม่
1940's. He put bombs in train stations and movie theaters.ในช่วงปี 1949 เขาวางระเบิดในสถานีรถไฟ และโรงหนัง
We just happen to be two people, who happen to know each other, who happen to show up at the same movie theater, at what happens to be the same time.เราบังเอิญเป็นสองคนที่บังเอิญมาพบกัน ที่บังเอิญมาเจอกันที่โรงหนังเดียวกัน ที่บังเอิญเป็นเวลาเดียวกัน
But he works at the old movie theater.แต่เขาทำงานที่ โรงหนังเก่า

movie theater ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
档期[dàng qī, ㄉㄤˋ ㄑㄧ, 档期 / 檔期] movie theater schedule
影院[yǐng yuàn, ˇ ㄩㄢˋ, 影院] cinema; movie theater
电影院[diàn yǐng yuàn, ㄉㄧㄢˋ ˇ ㄩㄢˋ, 电影院 / 電影院] cinema; movie theater

movie theater ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
常設館[じょうせつかん, jousetsukan] (n) movie theater (theatre) (dated term); cinema

movie theater ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โรงหนัง[n.] (rōng-nang) EN: movie theater ; cinema FR: cinéma [m] ; salle de cinéma [f]
โรงภาพยนตร์[n. exp.] (rōng phāpph) EN: cinema ; kinema ; movie theater (Am.) FR: cinéma [m] ; salle de cinéma [f]

movie theater ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kino {n} | ins Kino gehenmovies; motion-picture theater; movie theater [Am.] | to go to the movies (pictures)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า movie theater
Back to top