ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

move out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *move out*, -move out-

move out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
move out (phrv.) ย้ายออก Syn. move in, move into
move out (phrv.) เริ่มออกเดินทาง Syn. move off
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The Weetock boats gotta move out first.เรือวีทอคต้องออกไปก่อน
You have to move out or he can't get out at all.คุณต้องออกไป ไม่งั้นเขาก็ออกไม่ได้
Don´t you wanna move out of Mom and Dad´s?ไม่อยากย้ายออกจากบ้านพ่อแม่รึงัย
That group, come with me. Move out of the area.กลุ่มนั่น มากับผม มาทางนี้
What happened was I was a bit upset... so I said some things that I shouldn't have said... and I did some things that I shouldn't have done... and subsequently I was fired from my job... and forced to move out of my apartment and move into a motel.ดังนั้นเลยพูดสิ่งที่ไม่ควรพูด และทำสิ่งที่ไม่ควรทำ นั่นทำให้โดนไล่ออก
I'd go do my tour and move out of here.ฉันจะไปการท่องเที่ยวของฉันและการเคลื่อนย้ายทำออกจากที่นี่
The second that heart rate monitor flatlines or you move out of range, an explosion will go off in that collar.อันที่สองนั้นเป็นหน้าจอ เเสดงอัตราการเต้นของหัวใจ หรือเกินค่าของมัน ปลอกคอจะระเบิด
You told them to move out didn't you?คุณไปบอกให้พวกเขาย้ายออกเหรอ?
I should move out of here. How many times has it happened now?ฉันจะย้ายออกจากที่นี่ ตอนนี้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นกี่ครั้งแล้วนะ?
We move out of the Baxter Building.เราจะออกไปจากตึกแบกซ์เตอร์
We can't move out till nightfall.พวกเราต้องรอพระอาทิตย์ตกก่อน
That's why we won't be sad when they move out of the house.เราจะได้ไม่เศร้าเวลาพี่ๆ ย้ายออกจากบ้านไง

move out ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
引き払う;引きはらう;引払う(io)[ひきはらう, hikiharau] (v5u,vt) to vacate; to move out

move out ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ข้ามขา[v. exp.] (khām khā) EN: go out of turn ; move out of turn FR:
กระถด[v.] (krathot) EN: move back a little ; move out a little ; move forward a bit ; move backwards a bit FR:
ย้ายออก[v. exp.] (yāi øk) EN: move out FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า move out
Back to top