ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

move forward

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *move forward*, -move forward-

move forward ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
move forward (phrv.) เคลื่อนไปข้างหน้า Syn. move down
move forward (phrv.) พัฒนาขึ้น See also: ก้าวหน้าขึ้น Syn. move forward
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถัด (v.) move forward See also: move in a sitting position
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Corporal Dooley, with one LMG, will move forward to high ground at 1.00 o'clock from my present position.จะก้าวไปข้างหน้ากับพื้นดินสูง ที่ 1.00 โมงจากตำแหน่ง ปัจจุบันของฉัน
As quick as you can, please. Let's create some space over there. Move forward and out.โดยเร็วที่สุด ให้มีที่ว่างเพิ่มขึ้น
Now let's move forward in time. What do you see?คราวนี้ลองมองไปข้างหน้านะ เธอเห็นอะไรบ้าง
Okay. So if you can't move forward or backward in time, how is it the image keeps speeding up like that?We need to do whatever we can now.
You will have to suffer to move forward through each of them.คุณจะต้องได้รับความทรมาณ จากบททดสอบเหล่านี้
All i can do is move forward and try to rebuild everything i've damaged.สิ่งที่ฉันทำได้คือก้าวไปข้างหน้า และพยายามสร้างทุกสิ่งที่ฉันทำลายไปคืนมา
IN ORDER TO MOVE FORWARD WITH OUR FUTURE,วิธีที่จะก้าวเดินต่อไปในอนาคตข้างหน้าของเรา
We'll go through thick and thin and move forward together?พวกเราจะร่วมกันฝ่าฟันอุปสรรค์ และจะก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน?
Let us move forward steadfastly together....ให้เราไปข้างหน้า อย่างรวดเร็ว พร้อมๆกัน
The fact that I can't move forward isn't anyone's fault.จริงๆการที่ผมก้าวไปข้างหน้าไม่ได้ ไม่ใช่ความผิดของใครเลย
Feds just informed me that they're not gonna move forward on this cruise ship case.จนท.รัฐเพิ่งเข้ามาบอกว่าเขาจะไม่ สืบคดีเรือสำราญอีกแล้ว
Do I help miguel move forward on this,ผมจะช่วยมิเกลเดินหน้าต่อไป

move forward ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
渐进[jiàn jìn, ㄐㄧㄢˋ ㄐㄧㄣˋ, 渐进 / 漸進] progress step by step; gradual progress; to move forward (slowly)

move forward ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระเถิบไปข้างหน้า[v. exp.] (krathoēp pa) EN: move forward FR:
กระถด[v.] (krathot) EN: move back a little ; move out a little ; move forward a bit ; move backwards a bit FR:
ถัด[v.] (that) EN: move in a sitting position ; slide along on one's bottom ; move forward FR: se pousser en position assise

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า move forward
Back to top