ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mountain bike

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mountain bike*, -mountain bike-

mountain bike ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mountain bike (n.) จักรยานภูเขา Syn. mountain bicycle
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She asked him where he got it, and he said he traded it for his Mountain bike.แม่เขาถามว่าเขาเอามาจากไหน เขาเลยบอกว่าเขาแลกมันมา กับจักรยานเสือภูเขาของเขา
Because you know how they are always branching out and they make things like trendy designer kettles and overpriced carbon fibre mountain bikes, why don't they just stop all that and concentrate on making an affordable, off-road wheelchair or scooter thatพวกเขาจะขยายสาขา คิดแต่จะสร้างจักรยาน เสือภูเขาคาร์บอน ไฟเบอร์ราคาเกินจริง ทำไมพวกเขาไม่หยุด และหันมาลอง
Because he mountain bikes, duh.เพราะเขาจักรยานเสือภูเขา, duh.

mountain bike ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
山地自行车[shān dì zì xíng chē, ㄕㄢ ㄉㄧˋ ㄗˋ ㄒㄧㄥˊ ㄔㄜ, 山地自行车 / 山地自行車] mountain bike

mountain bike ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จักรยานภูเขา [n. exp.] (jakkrayān p) EN: mountain bike FR: vélo tout-terrain [m] ; V.T.T. [m] ; VTT [m]
จักรยานวิบาก[n. exp.] (jakkrayān w) EN: mountain bike FR: vélo tout-terrain [m] ; V.T.T. = VTT [m] (abrév.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mountain bike
Back to top