ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mountain bicycle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mountain bicycle*, -mountain bicycle-

mountain bicycle ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mountain bicycle (n.) จักรยานภูเขา Syn. bicycle, mountain bike

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mountain bicycle
Back to top