ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mother tongue

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mother tongue*, -mother tongue-

mother tongue ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mother tongue (n.) ภาษาแม่ See also: ภาษาที่พูดมาแต่กำเนิด
English-Thai: HOPE Dictionary
mother tonguen. ภาษาที่พูดมาตั้งแต่เด็ก,ภาษาของพ่อแม่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
mother tongue; mother languageภาษาแม่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Majoring in the mother tongue, and a minor in Spanish. I hope graduating soon as a teacher.ฉันเรียนเอกภาษาอังกฤษและภาษาสเปนคะ หวังว่าจะจบเร็วๆ นี้ อยากเป็นครูอ่ะคะ
I can't express the joy I felt conversing in my mother tongue.ฉันไม่ได้คุยสนุกขนาดนี้มานานแล้ว ด้วยภาษาแม่ของตัวเอง

mother tongue ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
本族语[běn zú yǔ, ㄅㄣˇ ㄗㄨˊ ㄩˇ, 本族语 / 本族語] native language; mother tongue

mother tongue ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
クレオール[, kureo-ru] (n) (1) creole (pidgin which has become a mother tongue) (fre
クレオール語[クレオールご, kureo-ru go] (n) creole (pidgin that has become a mother tongue)

mother tongue ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ภาษาแม่[n. exp.] (phāsā maē) EN: mother language ; native language ; mother tongue ; native tongue FR: langue maternelle [f]

mother tongue ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Muttersprache {f}mother tongue

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mother tongue
Back to top