ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mother country

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mother country*, -mother country-

mother country ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mother country (n.) บ้านเกิด
English-Thai: HOPE Dictionary
mother countryมาตุภูมิ,บ้านเกิดเมืองนอน

mother country ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปิตุภูมิ[n.] (pituphūm) EN: fatherland ; native land ; birthplace ; motherland ; mother country FR: patrie [f] ; mère patrie [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mother country
Back to top