ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

more frequently

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *more frequently*, -more frequently-