ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

more frequently

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *more frequently*, -more frequently-

more frequently ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
more frequently (adv.) ยิ่งขึ้น See also: เพิ่มขึ้น Syn. increasingly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า more frequently
Back to top