ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

moral principles

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *moral principles*, -moral principles-

moral principles ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪木盗泉[あくぼくとうせん, akubokutousen] (exp) A virtuous person does (should) not commit an act that offends his moral principles no matter how hard pressed he may be

moral principles ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จริย-[pref.] (jariya-) EN: ethics ; moral principles FR: éthique [f] ; principe moral [m]
สัปปุริส-[pref.] (sappurisa-) EN: man of high moral principles ; layman ; churchman FR:
สัปปุรุษ[n.] (sappurut) EN: man of high moral principles ; layman ; churchman FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า moral principles
Back to top