ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

moral behavior

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *moral behavior*, -moral behavior-

moral behavior ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
流氓[liú máng, ㄌㄧㄡˊ ㄇㄤˊ, 流氓] rogue; hoodlum; gangster; immoral behavior

moral behavior ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ทำนองคลองธรรม[n. exp.] (thamnøng kh) EN: ethics ; moral ; righteousness ; path of justice ; moral behavior ; path of justice FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า moral behavior
Back to top