ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mix with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mix with*, -mix with-

mix with ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mix with (phrv.) ทำให้รวมกับ Syn. mingle with
mix with (phrv.) พูดคุยกับคนจำนวนมาก Syn. mingle with
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All right. Say he does use a boat. He still wanna mix with others.เอาล่ะ งั้นก็ถือว่าเขามากับเรือแล้วกัน คงไปปะปนกับคนอื่น ๆ
And what if everything's changed like that... And lions lay down with lambs and colours mix with whites...แล้วถ้าทุกสิ่งเปลี่ยนไปละ เช่นสิงโตสามารถอยู่ร่วมกับลูกแกะได้หรือว่าผ้าสีสามารถซักรวมกับผ้าขาวได้
Morgan wasn't made to mix with the opposite gender. Unlike me.มอร์แกนไม่ได้เกิดมาให้โดนใจหญิง ไม่เหมือนฉัน
Better yet, maybe some of the chinese mix with the wasabi peas.ถ้ามีถั่วหลายๆ แบบกับถั่วรสวาซาบิก็ดี
You don't wanna mix with that crowd.เธอไม่ควรเข้าไปคลุกคลี กับพวกนั้น
I swore never to mix with humans.ฉันอยู่โดยไม่ข้องเกี่ยวกับใตร
I don't like it that you mix with us, pretending to be human.ฉัน... ในความเป็นจริงที่ว่า เธอเสแสร้งเป็นมนุษย์ แสร้งทำเป็นคนดี แล้วก็หัวเราะแบบนั้น ทำให้ฉันเกลียดเธอ
Whiskey does not mix with wine.โอ้ ไม่ผสมวิสกี้กับไวน์นะ
Don't mix with you gen pop vampers.มารวมกับพวกเธอไม่ได้ ไอ้น้อง
It's therapeutic for the patients to mix with polite society, and, I might add, for polite society to mix with them.มันคือการบำบัดคนไข้ ให้อยู่ปะปนกับสังคมสุภาพชน... และพูดได้ว่า ให้สังคมสุภาพชนอยู่ปะปนกับพวกเขา
In any ocean, it takes a few hundred years for the shallow waters to mix with the deep.ในมหาสมุทรใด ๆ ก็จะใช้เวลาไม่กี่ร้อยปี สำหรับน้ำตื้นที่จะผสมด้วยน้ำลึก
Thank you, sir, but it doesn't mix with my meds.ขอบคุณครับ แต่ผมดื่มไม่ได้ เดี๋ยวมันจะล้างยาที่กิน

mix with ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
周旋[zhōu xuán, ㄓㄡ ㄒㄩㄢˊ, 周旋] mix with other people; socialize; deal with; contend with
混入[hùn rù, ㄏㄨㄣˋ ㄖㄨˋ, 混入] mix with; adulterate with
厮混[sī hùn, ㄙ ㄏㄨㄣˋ, 厮混 / 廝混] to hang out together with (derog.); to mix with

mix with ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
客土[きゃくど;かくど, kyakudo ; kakudo] (n) land which one visits; alien land; topsoil brought from another place to mix with the soil
捏ねる[こねる, koneru] (v1,vt) (1) to knead; to mix with fingers; (2) to quibble; to argue for argument's sake

mix with ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขยำ[v.] (khayam) EN: mix with the hand ; blend ; mingle ; knead FR: triturer ; pétrir ; malaxer ; presser
คลุกคลี[v.] (khlukkhlī) EN: go with ; mix with ; associate with ; mingle with ; make friends with FR:
กลั้วเกลี้ย[v.] (klūaklīa) EN: mix with FR:
กระสุงกระสิง[v.] (krasungkras) EN: associate with ; mix with ; socialize FR:
ผนวก[v.] (phanūak) EN: append ; annex ; attach ; mix with ; add FR: ajouter ; annexer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mix with
Back to top