ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

minor matters

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *minor matters*, -minor matters-

minor matters ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปลีกย่อย[n.] (plīkyøi) EN: odds and ends ; details ; minor matters FR: détail [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า minor matters
Back to top