ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

microwave oven

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *microwave oven*, -microwave oven-

microwave oven ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
microwave oven (n.) เตาอบไมโครเวฟ

microwave oven ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
微波炉[wēi bō lú, ㄨㄟ ㄅㄛ ㄌㄨˊ, 微波炉 / 微波爐] microwave oven

microwave oven ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
チーン;チン[, chi-n ; chin] (n,vs) (1) ding (sound of a bell); bing; (vs) (2) to cook (or heat) in a microwave oven (from the 'ching' timer bell); (3) sneeze (into a tissue, used with children)
電子レンジ[でんしレンジ, denshi renji] (n) (from electric range) microwave oven
レンジ[, renji] (n) (1) range; stove; cooker; (2) (abbr) (See 電子レンジ) microwave oven; (P)

microwave oven ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไมโครเวฟ[n.] (maikhrōwēp) EN: microwave oven ; microwave FR: micro-ondes [m] ; four à micro-ondes [m]
เตาไมโครเวฟ[n. exp.] (tao maikhrō) EN: microwave oven ; microwave FR: four à micro-ondes [m]
เตาอบไมโครเวฟ[n. exp.] (tao-op maik) EN: microwave oven ; microwave FR: micro-ondes [m] ; four à micro-ondes [m]
ตู้ไมโครเวฟ[n. exp.] (tū maikhrōw) EN: microwave oven ; microwave FR: micro-ondes [m] ; four à micro-ondes [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า microwave oven
Back to top