ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mess up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mess up*, -mess up-

mess up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mess up (phrv.) ทำให้สกปรก See also: ทำให้รก, ทำให้ไม่เป็นระเบียบ Syn. dirty up, foul up
mess up (phrv.) ทำให้สูญเสียโดยประมาท Syn. ball up, bitch up
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Back up off your brother! Don't mess up your brother!ถอยไป อย่ากวนลูกพี่เรา
Oh, that's nice honey, wipe your feet. We're ready to do it now, we dont want to mess up her concentrationชีีวอนทักทายทุกคนจนถึงมาตอนนี้ ขอบคุณครับ
So why don't you just let it off your chest... before it starts to mess up with your mind?ดังนั้นทำไมคุณไม่เพียงแค่ ให้ออกจากหน้าอกของคุณ ... ก่อนที่จะเริ่มเลอะ ด้วยใจของคุณหรือไม่
You're worried that I'm gonna mess up the 2nd exam,คุณกังวลว่า ผมจะทำไม่ได้ในการสอบครั้งที่สองใช่มั๊ย
And I convinced her that it would be fun to mess up Regina George's life.และฉันก็ชวนเขาว่ามันคงจะสนุกดี ที่จะป่วนชีวิตของ เรจิน่า จอร์จ
Are you going to mess up again?เธอทรงคนจะทำผิดอีกไหม ?
Just don't mess up Mona, all right?Just don't mess up Mona, all right?
I can't stop wanting to mess up my face.ชั้นห้ามตัวเองไม่ได้ หน้าของชั้นเสีย
I know you want to clean this mess up quick,ฉันรู้คุณอยาก เก็บกวาดเรื่องนี้ให้สะอาดโดยเร็ว
Mom used to bring me to music school to learn the piano when I was young, and all I did was mess up the keys.แม่เคยพาฉันไปโรงเรียนสอนดนตรี เพื่อที่จะเรียนเปียโน เมื่อตอนฉันเป็นเด็กๆ ตอนนั้นฉันเล่นเพี้ยนตลอด
It's already 4, go. Do you want to mess up your life for someone like me?ไปเถอะนี่ก็ตีสี่แล้ว นายอยากยุ่งยากเพราะคนอย่างฉันหรอ?
Just don't mess up my board.แค่อย่ามายุ่งกับกระดานฉันก็พอ

mess up ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドジる;どじる[, doji ru ; dojiru] (v5r) (See ドジ) to fail; to mess up; to bungle; to screw the pooch
ミスる[, misu ru] (v5r,vt) (See ミス・1) to make a mistake; to mess up; to make an error; to err
取り乱す;取乱す[とりみだす, torimidasu] (v5s,vt) (1) to put in disorder; to mess up; to disturb; to scatter about; (v5s,vi) (2) to be upset; to lose one's composure; to lose self-control; to go to pieces; to be shaken up; to break down; to be flustered; to blow one's cool

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mess up
Back to top