ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

merchant marine

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *merchant marine*, -merchant marine-

merchant marine ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
merchant marine (n.) เรือเดินสมุทรสำหรับค้าขาย Syn. merchant navy
English-Thai: HOPE Dictionary
merchant marinen. เรือพาณิชย์สมุทร,เจ้าหน้าที่และลูกเรือของเรือดังกล่าว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
merchant marine; marine, merchantพาณิชยนาวี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Merchant marineพาณิชยนาวี [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Virginia by a Merchant Marine vessel, some 370 miles away.ไปอยู่ข้างเรือสินค้าในเวอร์จิเนีย ห่างจากเดิม370ไมล์
As we used to say in the merchant marine.... เราจะใช้เป็นคำพูดในการค้าทางทะเล
Jack served in the merchant marines.แจ็คเข้าประจำการในฝ่ายการค้าของนาวิกโยธิน
We join the merchant marines, sail the world until the war ends, then jump ship and make it to Paris for the liberation.นี่แหละแผน พวกนายทั้งหลาย เราจะเข้าร่วมในฝ่ายการค้าของนาวิก แล้วก็เที่ยวรอบโลกไปจนกว่าสงครามจะจบเลย โดดลงไปในเรือ ไปจนถึงปาริส ไปสู่อิสรภาพ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า merchant marine
Back to top