ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mental retardation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mental retardation*, -mental retardation-

mental retardation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mental retardation (n.) การพิการทางสมอง See also: การเป็นปัญญาอ่อน
English-Thai: HOPE Dictionary
mental retardationภาวะปัญญาอ่อน,ความบกพร่องแห่งอำนาจจิต
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
mental retardation; defective, mental; deficiency, mentalปัญญาอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mental Retardationภาวะปัญญาอ่อน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's a collection of drawings up here that suggest autism or moderate mental retardation.จากรูปวาด ลักษณะเหมือนออทิสติค หรือ พิการทางสมอง

mental retardation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
知恵遅れ[ちえおくれ, chieokure] (n) (sens) mental retardation
知的障害[ちてきしょうがい, chitekishougai] (n,adj-no) mental disability; mental retardation
精神発達遅滞[せいしんはったつちたい, seishinhattatsuchitai] (n) mental retardation
精神遅滞[せいしんちたい, seishinchitai] (n) mental retardation
精薄[せいはく, seihaku] (n) (abbr) mental retardation (pejorative); mentally retarded
心神耗弱者[しんしんもうじゃくしゃ;しんしんこうじゃくしゃ, shinshinmoujakusha ; shinshinkoujakusha] (n) (See 心神耗弱・しんしんもうじゃく) person of diminished capacity (e.g. drugs, alcohol, mental retardation, etc.)
精神薄弱[せいしんはくじゃく, seishinhakujaku] (n) (sens) mental retardation; mentally retarded; (P)

mental retardation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความบกพร่องทางสติปัญญา[n. exp.] (khwām bokph) EN: intellectual disability (ID) ; mental retardation FR:
ปัญญาอ่อน[n.] (panyā-øn) EN: mental retardation (MR) FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mental retardation
Back to top