ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

memorial park

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *memorial park*, -memorial park-

memorial park ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
墓园[mù yuán, ㄇㄨˋ ㄩㄢˊ, 墓园 / 墓園] memorial park

memorial park ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
メモリアルパーク[, memoriarupa-ku] (n) memorial park

memorial park ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สุสาน[n.] (susān) EN: graveyard ; cemetery ; tomb ; sepulchre ; sepulcher (Am.) ; burial ground ; necropolis ; boneyard ; boot hil ; memorial park ; polyandrium ; potter's field FR: cimetière [m] ; nécropole [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า memorial park
Back to top