ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

melt into

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *melt into*, -melt into-

melt into ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
melt into (phrv.) ละลาย Syn. melt in, dissolve into
melt into (phrv.) ค่อย ๆ กลายเป็นส่วนของ Syn. dissolve in, dissolve into
melt into (phrv.) เริ่มร้องไห้ Syn. dissolve in, dissolve into
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All else would be okay, but the ice block will melt into waterทุกอย่างโอเค,แต่น้ำแข็งจะละลาย
"All melt into gossip and laughter"" เลือนหายไปกับสายลม "
Sometimes I have a tendency to melt into the background.บางครั้งผมก็รู้สึกว่าผมสามารถกลมกลืนไปกับฉากหลังได้
¶ Silver white winters that melt into springs ¶#ฤดูหนาวสีขาวแวววาว# #ละลายแปรผันเป็นฤดูใบไม้ผลิ#
¶ Silver white winters that melt into spring ¶#ฤดูหนาวสีขาวแวววาว# #ละลายแปรผันเป็นฤดูใบไม้ผลิ#
Look, Blair, I'm not trying to be difficult, but I don't wanna just melt into your world and lose myself completely.แบบนั้นเหมาะกับวาเนสซ่ามากกว่า จำได้ไม๊ ฟังนะ แบล์ ผมไม่ได้อยากทำให้มันยากหรอกนะ แต่ผมไม่อยากถูกกลืนไปกับโลกของคุณ
But someday you'll melt into the ocean and realize you're connected to every raindrop in the world.แต่สักวันหนึ่งคุณจะละลายลงไป ในมหาสมุทรและตระหนักถึง คุณเชื่อมต่อกับทุกน้ำฝนในโลก

melt into ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
溶け込む(P);解け込む;融け込む;溶込む;解込む;溶けこむ;とけ込む[とけこむ, tokekomu] (v5m,vi) (1) to melt into; to merge into; (2) to fit in; to adapt; to blend; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า melt into
Back to top