ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

medical etiquette

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *medical etiquette*, -medical etiquette-

medical etiquette ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จรรยาแพทย์[n. exp.] (janyā phaēt) EN: medical ethics ; medical etiquette FR: éthique médicale [f] ; déontologie médicale [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า medical etiquette
Back to top