ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

maximum value

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *maximum value*, -maximum value-

maximum value ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
极大值[jí dà zhí, ㄐㄧˊ ㄉㄚˋ ㄓˊ, 极大值 / 極大值] maximum value

maximum value ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カウンターストップ[, kaunta-sutoppu] (n) (See カンスト) maximum value in games (e.g. 99, 255, etc.) (wasei

maximum value ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ค่าสูงสุด[n. exp.] (khā sūngsut) EN: maximum ; maximum score ; maximum value FR: maximum [m] ; valeur maximale [f]
ค่าสูงสุดของฟังก์ชัน[n. exp.] (khā sūngsut) EN: maximum value of a function FR: valeur maximale d'une fonction

maximum value ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Maximalwert {m}maximum value; peak value

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า maximum value
Back to top