ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mark with lines

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mark with lines*, -mark with lines-

mark with lines ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mark with lines (vt.) ขีดเส้น See also: ตีเส้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mark with lines
Back to top