ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mark with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mark with*, -mark with-

mark with ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mark with (phrv.) กาเครื่องหมายด้วย See also: ทำเป็นเครื่องหมายด้วย
mark with (phrv.) (ครู) กาเครื่องหมาย (ด้วยหมึก,ดินสอ ฯลฯ)
mark with (phrv.) ใส่รายละเอียดของ See also: ทำสัญลักษณ์บน Syn. label with
mark with a date (vi.) ระบุวันที่ See also: กำหนดวัน, ลงวันที่ Syn. date stamp
mark with lines (vt.) ขีดเส้น See also: ตีเส้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If you add my mark with yours, we make a perfect 100 Since then,ถ้าเอาคะแนนของฉัน กับของนายรวมกัน พวกเราก็จะได้ 100 คะแนนเต็มพอดีเลยแหละ
We could leave a real mark with this foundation.เราจะหลีกหนีจากความเป็นจริง ด้วยมูลนิธินี้นะ
Of the question mark with the halo.เป็นรูปเครื่องหมายคำถามเฮโล
To be able to meet the mark with the pencil sharpening was quite a feat.อยากให้เจอเป้าหมายอื่น การเหลาดินสอก็สำเร็จด้วยดี
This ligature mark with the abrasion is the final one.รอยรัดที่คออันนี้เป็นรอยท้ายสุด
Hayden may have conned any number of people, and all it takes is one easy mark with ties to a gang or organized crime, so we don't have a moment to waste.เฮย์เด็นอาจต้มต๋น คนเป็นจำนวนมาก และทั้งหมดนั้นนำไปสู่ เป้าหมายหนึ่งเดียว ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแก็ง หรือองค์กรอาชญากรรม
Plus that hacker made his mark without ever getting busted.ที่เจ๋งกว่านั้นคือเขาไม่เคยถูกจับได้

mark with ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
点を打つ[てんをうつ, tenwoutsu] (exp,v5t) to mark with a dot (point)

mark with ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กา[v.] (kā) EN: mark with ; make a mark ; make a sign ; put a cross on ; mark with a cross FR: cocher ; marquer d'une coche
กัปปพินทุ[v.] (kappaphinth) EN: make a robe allowable by applying a disfiguring smudge ; mark with a smudge FR:
วง[v.] (wong) EN: circle ; encircle ; contain ; ring ; mark with a circle FR: encercler ; entourer d'un cercle

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mark with
Back to top