ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mark out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mark out*, -mark out-

mark out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mark out (phrv.) ลากเส้นแบ่งเขต (สนามเทนนิส)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If I find even a bookmark out of place, I'll lock this room up and you'll never see the inside of it again, that I can promise you.อย่าให้เห็นแม้แต่ที่คั่นหนังสือสักอันอยู่ไม่เป็นที่ล่ะก็ ไม่งั้นยายจะล็อกห้องนี้ซะ

mark out ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
标注[biāo zhù, ㄅㄧㄠ ㄓㄨˋ, 标注 / 標注] to mark out; to tag; to put a sign on sth explaining or calling attention to; to annotate (e.g. a character with its pinyin)

mark out ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
วัด[v.] (wat) EN: measure ; gauge ; mark out ; scale ; take measurement FR: mesurer ; jauger

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mark out
Back to top