ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

make pure

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *make pure*, -make pure-

make pure ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
make pure (vt.) ทำให้บริสุทธิ์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า make pure
Back to top