ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

make out of

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *make out of*, -make out of-

make out of ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
make out of (phrv.) ทำด้วย See also: สร้างจาก Syn. fashion from, form from, make from, make of
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No, irony is the bringing together of contradictory truths to make out of the contradiction a new truth with a laugh or a smile, and I confess that a truth must come with one or the other, or I account it as false and a denial of the very nature of humaniไม่ค่ะ ถ้าเหน็บแนม ความซื่อสัตย์มันจะต้องขัดแย้งกัน เพื่อสร้างความขัดแย้งใหม่ ด้วยเสียงหัวเราะและรอยยิ้ม และฉันก็คิดว่าทุกคน มีความซื่อสัตย์อยู่ในตัวกันอยู่แล้ว
"We do not suffer from the shock of our trauma, but we make out of it just what suits our purposes.""เราไม่ได้ทนทุกข์ จากการช็อกในเรื่องร้ายๆของเรา แต่เราสร้างมันขึ้นมา เพื่อให้เข้ากับจุดมุ่งหมายของเรา"
That phone call that you could only make out of a phone booth.โทรศัพท์ที่คุณโทรได้ แค่กับตู้หยอดเหรียญเท่านั้น
Anything you can design, a 3-D printer can make out of plastic.ทุกอย่างที่นายออกแบบได้ เครื่องปริ๊นทำออกมาให้นายได้ โดยไม่มีพลาสติก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า make out of
Back to top