ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

make on average

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *make on average*, -make on average-

make on average ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฉลี่ย[v.] (chalīa) EN: spread ; average ; distribute ; share ; distribute evenly ; divide equally ; balance out to ; make on average ; estimate an average ; go fifty-fifty FR: partager ; répartir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า make on average
Back to top