ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

make into an american

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *make into an american*, -make into an american-

make into an american ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
make into an American (vt.) มีลักษณะของอเมริกา Syn. introduce to American

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า make into an american
Back to top