ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

make from

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *make from*, -make from-

make from ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
make from (phrv.) นำมาจาก See also: สร้างจาก Syn. fashion from, form from
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I guess the billions you make from agriculture isn't enough.ฉันเดาเป็นล้านครั้งที่คุณทำจากการเพาะปลูกน่ะมันไม่เพียงพอ
A man I cared about once told me that we can't retract the decisions that we've made, we can only affect the decisions we're going to make from here.เคยมีผู้ชายคนนึง บอกกับผมว่า เราไม่สามารถ ถอนการตัดสินใจที่เราทำไปแล้วได้ เราทำได้เพียง รับผลการตัดสินใจ เรากำลังจะเริ่มต้นจากตนงนี้
We should be able to pick up any outgoing calls that make from their house.พวกเราน่าจะรับสายที่โทรออกจากบ้านเขาได้
How much money did you make from these deals, anyway?นายได้เงินมากแค่ไหนเนี่ย
What profit are we going to make from that?เราจะได้กำไรเท่าไรกันถ้าทำแบบนั้น
Those are the-- the cocktails of oppression, make from equal parts tyranny and blind obedience, and...นั่นมัน-- คอกเทลแห่งการกดขี่ ทำจากส่วนผสมของเผด็ดการ กับการเชื่อฟังอย่างหน้ามืดตามัว กับ..
Every decision you make from here on out has consequences.ทุกๆการตัดสินใจที่คุณทำ จากตอนนี้ มีผลต่อมาแน่นอนนะ
Like, just the benefits of playing Dota professionally, how much I can make from it, and how much time I really need to put into it to be one hundred percent, so...เช่น เรื่องผลประโยชน์ที่ได้จากการเล่น Dota ระดับอาชีพ ผมหาเงินจากการเล่น Dota มาได้มากแค่ไหน และผมต้องทุ่มเวลากับมันมากแค่ไหน เพื่อจะทำให้ได้เต็มร้อย ดังนั้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า make from
Back to top