ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

make away

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *make away*, -make away-

make away ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
make away (phrv.) รีบหนีไป See also: รีบผละไป Syn. make off
make away with (phrv.) ขโมยหนีไป See also: ฉก Syn. make off with
make away with (phrv.) ฆ่า See also: ทำให้ตาย Syn. bump off
make away with (phrv.) ทำลาย See also: ทำให้เสีย Syn. make off with

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า make away
Back to top