ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

make an abstract of

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *make an abstract of*, -make an abstract of-