ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

make a final decision

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *make a final decision*, -make a final decision-

make a final decision ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชี้ขาด[v.] (chīkhāt) EN: judge ; arbitrate ; make a final decision ; decide ; rule FR: arbitrer ; juger
วินิจฉัย[v.] (winitchai) EN: judge ; make a final decision ; decide ; come to a conclusion ; adjudicate ; diagnose ; contemplate ; consider FR: juger ; décider

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า make a final decision
Back to top