ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

make a face

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *make a face*, -make a face-

make a face ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
make a face (idm.) ทำหน้าบิดเบี้ยว See also: ทำหน้าบอกบุญไม่รับ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Gotta hold it since your daughter hates me gotta hold it, even if you are interested in other girls and get their address gotta hold it, even if I go to your room and you make a face and shut me outต้องอดทน ตั้งแต่ลูกสาวคุณเกลียดฉัน ต้องอดทน เวลาที่คุณ สนใจผู้หญิงอื่นและขอที่อยู่พวกเขา ต้องอดทน เวลาที่ไปห้องคุณ และคุณทำหน้าและปิดประตูใส่ฉัน

make a face ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ทำสีหน้า[v. exp.] (tham sīnā) EN: make a face FR: adopter une expression ; prendre un air
ตีหน้าทะเล้น[v. exp.] (tīnā thalēn) EN: make a face FR:
วางหน้า[v.] (wāng-nā) EN: look ; make a face FR:
วางสีหน้า[v. exp.] (wāng sīnā) EN: look ; make a face FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า make a face
Back to top