ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

majority opinion

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *majority opinion*, -majority opinion-