ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lumber with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lumber with*, -lumber with-

lumber with ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lumber with (phrv.) ระเกะระกะไปด้วย See also: รกไปด้วย
lumber with (phrv.) บังคับให้ยอมรับ (สิ่งที่ไม่อยากทำหรือไม่ต้องการ) Syn. land with
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, maybe there's another plumber with that last name.ก็... อาจจะมีช่างประปานามสกุลเหมือนกันก็ได้
He's the only plumber within a radius of 20 miles.เขาเป็นช่างประปาเฉพาะภายใน รัศมี 20 ไมล์.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lumber with
Back to top