ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lucky dog

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lucky dog*, -lucky dog-

lucky dog ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lucky dog (sl.) ผู้โชคดี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You got home by five? How did you manage that, you lucky dog?เธอถึงบ้านก่อน 5 โมง ทำอย่างนั้นได้ยังไงน่ะ
Go for it, Kenzi, you lucky dog!เอาเลยเคนซี่ อิจฉาจัง
See. Fun already. Oh, you lucky dog.เริ่มสนุกแล้ว เธอโชคดีมากรู้มั้ย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lucky dog
Back to top