ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lower oneself into a sitting position

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lower oneself into a sitting position*, -lower oneself into a sitting position-