ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lower oneself

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lower oneself*, -lower oneself-

lower oneself ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lower oneself (phrv.) ทำตัวไร้ค่า See also: ทำลายเกียรติ์, ทำให้ต่ำลง Syn. descend to
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลดตัวลงมา (v.) lower oneself See also: stoop to hanging around with Ops. ถีบตัวสูงขึ้น

lower oneself ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
渇しても盗泉の水を飲まず[かっしてもとうせんのみずをのまず, kasshitemotousennomizuwonomazu] (exp) Even if thirsty not to drink from "Robber's Spring"; A proverb meaning not to lower oneself to unjust acts no matter how desperate; (English equivalent) The eagle does not hunt flies

lower oneself ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลดคุณค่าของตัวเอง[v. exp.] (lot khunkhā) EN: lower oneself FR: se dévaloriser (fig.)
ลดตัวลง[v. exp.] (lot tūa lon) EN: lower oneself ; stoop to hanging around with FR: s'abaisser (litt.) ; s'avilir ; perdre sa dignité
ลดตัวลงมา[v. exp.] (lot tūa lon) EN: lower oneself FR:
ถ่อมตัว[v.] (thǿmtūa) EN: abase ; lower oneself ; humble FR: s'abaisser

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lower oneself
Back to top