ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lover oneself

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lover oneself*, -lover oneself-

lover oneself ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lover oneself (vi.) ลดตัวลงมา Syn. vouchsafe, deign

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lover oneself
Back to top