ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lose weight

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lose weight*, -lose weight-

lose weight ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lose weight (vt.) ให้อาหารไม่เพียงพอ Syn. undernourished, starve, diet, reduce
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลดน้ำหนัก (v.) lose weight See also: diet Syn. ลดความอ้วน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
She runs everyday in order to lose weightเธอวิ่งทุกวันเพื่อลดน้ำหนัก

lose weight ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
肉が減る[にくがへる;ししがへる, nikugaheru ; shishigaheru] (exp,v5r) (See 肉が落ちる) to slim down; to lose weight
肉が落ちる[にくがおちる, nikugaochiru] (exp,v1) to slim down; to lose weight
やせ細る;痩せ細る[やせほそる, yasehosoru] (v5r,vi) to lose weight; to become thin; to wither away
痩せる(P);痩る(io);瘠せる;瘠る(io);瘦せる(oK)[やせる, yaseru] (v1,vi) (1) (uk) to become thin; to lose weight; to reduce (one's) weight; to slim; (2) to be barren; to be infertile; to be sterile; (P)

lose weight ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลดน้ำหนัก[v. exp.] (lot nāmnak) EN: lose weight FR: perdre du poids ; maigrir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lose weight
Back to top