ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lose one´s sense

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lose one´s sense*, -lose one´s sense-

lose one´s sense ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขาดสติ (v.) lose one´s senses See also: be mad, lose one´s mind, be senseless, be insane Syn. ไม่มีสติ, ไร้สติ Ops. มีสติ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lose one´s sense
Back to top