ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lose consciousness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lose consciousness*, -lose consciousness-

lose consciousness ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สมประดี (v.) lose consciousness Syn. สมปฤดี, สมปฤาดี
สมปฤดี (v.) lose consciousness Syn. สมปฤาดี
สมปฤาดี (v.) lose consciousness Syn. สมปฤดี
หมดสติ (v.) lose consciousness See also: be unconscious Syn. สิ้นสติ, สลบ

lose consciousness ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yūn, ㄩㄣ, 晕 / 暈] confused; dizzy; giddy; faint; swoon; lose consciousness; pass out
[hūn, ㄏㄨㄣ, 昏] muddle-headed; twilight; to faint; to lose consciousness

lose consciousness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
意識を失う[いしきをうしなう, ishikiwoushinau] (exp,v5u) to lose consciousness
気が遠くなる[きがとおくなる, kigatookunaru] (exp,v5r) (1) to faint; to lose consciousness; (2) to feel overwhelmed; to be astounded
気を失う[きをうしなう, kiwoushinau] (exp,v5u) to lose consciousness; to faint; to black out

lose consciousness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่มีสติ[xp] (mai mī sati) EN: be senseless ; lose consciousness ; be unconscious ; lose one's mind ; lose one's sense FR: manquer de conscience
หมดสติ[v.] (motsati) EN: lose consciousness ; become unconscious ; faint ; pass out ; black out FR: perdre connaissance ; perdre conscience ; s'évanouir ; tomber dans les vapes (fam.)
สลบ[v.] (salop) EN: become unconscious ; lose consciousness ; faint FR: perdre connaissance ; s'évanouir ; défaillir
สิ้นสติ[v.] (sinsati) EN: faint ; lose consciousness ; be unconscious FR: perdre connaissance

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lose consciousness
Back to top