ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lose by

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lose by*, -lose by-

lose by ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lose by (phrv.) พ่ายแพ้ See also: สูญเสีย Syn. gain by
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I had nothing to lose by giving up the jobฉันไม่มีอะไรต้องเสียถ้าเลิกทำงานนั้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He only went after women who had something to lose by going to the police.เขาเลือกแต่ผู้หญิงที่ไม่สามารถไปแจ้งความได้
What do you have to lose by answering?ตอบคำถามผม คุณก็ไม่เสียอะไรนี่ครับ
She has nothing to lose by releasing this.เธอไม่มีอะไรจะเสีย ถ้าเปิดเผยเรื่องนี้
What do you all have to lose by letting him try?พวกคุณจะต้องสูญเสียอะไรละ ก็แค่ปล่อยให้เขาลองดูนะ
We have nothing to gain or lose by... by our verdict.เราไม่มีอะไรที่จะได้รับหรือสูญเสียโดย ... โดยคำตัดสินของเรา
I mean when when one is ill it's good to have somebody close by friends or relations.ฉันหมายความว่า... ...เวลาเราป่วย... ...มันก็ดีที่มีใครอยู่ใกล้ๆ อาจเป็นเพื่อนหรือญาติ
I want to close by saying... a vote for HonestJohn... is a vote for freedom!ผมขอจบมันลง ด้วยการพูดว่า โหวตให้จอห์นผู้ซื่อสัตย์ หมายถึงโหวตให้เสรีภาพ !
Somewhere close by is a man who can help us.ที่ไหนสักแห่งใกล้ๆนี้ มีชายคนหนึ่งที่จะช่วยเราได้
Thank you. There's no need to be close by.ไม่จำเป็นต้องอยู่ใกล้ๆ
That means there's gotta be an opening close by.สิ่งนี้หมายถึงว่า พวกเขาต้องเปิดเองและปิดโดย...
I'm thinking of going for a day trip somewhere close by.ฉันกะว่าจะออกไปเที่ยวที่ไหนใกล้ๆ
I think after my mum died, it's what he wanted, you know, keep me close by.หลังจากที่แม่ฉันตายเค้าคงอยากให้ฉันอยู่ใกล้เขา

lose by ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
すぐそこ[, sugusoko] (adv,adj-no) (1) close by; right there; short distance away; a hop, skip and jump away; (2) at once; as soon as possible; immediately
の辺りに;の辺に[のほとりに;のあたりに, nohotorini ; noatarini] (exp) (1) (uk) (esp. のほとりに) on the shores of; by the side of (e.g. rivers, ponds); (2) in the neighborhood of; in the neighbourhood of; in the vicinity of; close by; near; by
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
近い[ちかい, chikai] Thai: ใกล้ English: near, close by

lose by ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แพ้น็อค[n. exp.] (phaē nǿk) EN: lose by knockout FR:
ริม[prep.] (rim) EN: by the side of ; near ; close by FR: près de ; au bord de ; en bordure de
แทบ[prep.] (thaēp) EN: close by FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lose by
Back to top