ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

long ago

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *long ago*, -long ago-

long ago ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
long ago (adv.) นานมาแล้ว See also: นมนาน, นาน, นานมาก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นมนาน (adv.) long ago See also: long time ago, old ancient Syn. นานนม, นาน, นมนานกาเล
นมนานกาเล (adv.) long ago See also: long time ago, old ancient Syn. นานนม, นาน
นานมาแล้ว (adv.) long ago See also: long time ago
เมื่อนานมาแล้ว (n.) a long ago Syn. เมื่อก่อน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
How long ago was your last relationship?สัมพันธภาพครั้งล่าสุดของคุณนี่มันนานแค่ไหนแล้ว?
I warned you long agoฉันเตือนคุณมานานแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's long ago that I had fish.นานมาแล้ว.. ฉันกินปลา
I shudder to recall how once long ago I embraced the same beliefs... how at one time I was, in fact... no different from these intolerant Chinese.ผมสั่นกลัวเมื่อนึกได้ว่า ผมเองก็เคย รู้สึกอย่างเดียวกันนั้นเมื่อนานมาแล้ว ผมเคยเป็นแบบนั้นจริงๆ ไม่ต่างจากที่จีน ไขว่คว้าความเป็นใหญ่
But Hagen had long ago learned one thing.แต่เฮเก้นมีสูตรอยู่อย่างหนึ่ง
Daesu, I don't remember since it was so long ago but that Soo ah, you see...แด ซู ฉันจำไม่ได้แล้วนะเนี่ย เพราะมันเป็นเรื่องนานมาแล้ว
So if they did pass by, it shouldn't have been too long ago Why do you ask?คิดว่าน่าจะผ่านทางนี้
If we... had met long ago or much later, what would we be?ถ้าเรา.. เจอกันก่อนหน้านี้ เราจะเป็นยังไงกันนะ์?
It's just that not so long ago I would have described your feelings towards me as....ไม่ ไม่ได้วันนี้ ถ้าจะให้ผมพูดถึงความรู้สึกที่คุณมีต่อผม
For instance, how long ago did you think about her before we started having this conversation?อย่างเช่น นานเท่าไหร่แล้ว ที่คุณคิดเรื่องของเธอ ก่อนที่เราจะเริ่มคุยกันนี่
God, how long ago was that? - Uh...พระเจ้า มันนานแค่ไหนมาแล้ว เอ่อ...
This is the range that would be expected over the Iast 60 years, but the scientists who specialize in global warming have computer models that long ago predicted this range of temperature increase.นี่คือช่วงระดับการเปลี่ยนแปลง ที่คาดการณ์กันไว้สำหรับ 60 ปีที่ผ่านมา แต่นักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องโลกร้อน ได้สร้างแบบจำลองในคอมพิวเตอร์ ซึ่งเคยพยากรณ์ไว้นานมาแล้วว่า อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นในช่วงระดับแบบนี้
How long ago did he do this?นานแค่ไหนแล้วที่เขาทำอย่างนี้
Or was the dye long ago cast?Or was the dye long ago cast?

long ago ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
早已[zǎo yǐ, ㄗㄠˇ ㄧˇ, 早已] long ago; for a long time

long ago ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
亙古[こうこ, kouko] (n) (arch) (obsc) from long ago up until the present day
ずっと(P);ずーっと(P);ずうっと[, zutto (P); zu-tto (P); zuutto] (adv) (1) (ずーっと and ずうっと are more emphatic) continuously in some state (for a long time, distance); throughout; all along; the whole time; all the way; (2) much (better, etc.); by far; far and away; (3) far away; long ago; (4) direct; straight; (P)
一昔前[ひとむかしまえ, hitomukashimae] (n) long ago; previous; of a former age
久々(P);久久[ひさびさ, hisabisa] (adj-na,adj-no,adv,n) (See 久し振り) (in a) long time; long time (ago); while (ago); long ago; long while (ago); (in a) long while; (P)
乍ら[ながら, nagara] (prt) (1) (uk) while; during; as; (2) (See 我ながら) while; although; though; despite; in spite of; notwithstanding; (3) (See 二つながら) all; both; (4) as (i.e. "as always", "as long ago"); in (i.e. "in tears"); (P)
先ほど(P);先程(P)[さきほど, sakihodo] (n-adv,n-t) some time ago; not long ago; just now; (P)
夙に[つとに, tsutoni] (adv) bright and early; early in life; long ago; for a long time
昔々;昔昔[むかしむかし, mukashimukashi] (n-t) long ago; once upon a time
昔ながら[むかしながら, mukashinagara] (adv,adj-no) the same as it was long ago; unchanged; traditional
此の中[このじゅう, konojuu] (n-adv,n-t) (obs) recently; not long ago; for a while recently; all the while recently
疾うに[とうに, touni] (adv) (uk) (See 疾っくに) long ago; a long time ago; already
疾っくに[とっくに, tokkuni] (adv) (uk) long ago; already; a long time ago; (P)
遥かに;遙かに(iK)[はるかに, harukani] (adv) far off; in the distance; long ago; far; by far; far and away

long ago ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช้านาน[adv.] (chānān) EN: long ago ; for a long time ; since the dim past FR:
จำเนียร[adv.] (jamnīen) EN: long ago ; a long time ago ; in the days of yore FR:
กระโน้น[adv.] (kranōn) EN: over there ; way off there ; long ago FR:
ไม่นานมาแล้ว[adv.] (mai nān mā ) EN: not long ago FR:
เมื่อนานมาแล้ว[adv.] (meūa nān mā) EN: a long ago FR: il y a longtemps
นานมาแล้ว[xp] (nān mā laēo) EN: long ago ; long time ago FR: il y a longtemps ; une fois
นานนม[adv.] (nānnom) EN: for a long time ; long ago ; since long ago FR:
นมนานกาเล[adv.] (nomnān kālē) EN: since long ago FR:
แต่ไหนแต่ไรมา[adv.] (taēnaitaēra) EN: always ; never ; since long ago ; heretofore FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า long ago
Back to top