ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

load onto

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *load onto*, -load onto-

load onto ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
load onto (idm.) วาง (ของหนัก) บน Syn. load into
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Spilt its payload onto the road.ของที่บรรทุกตกลงบนถนน
Semi jackknifed and spilled its payload onto the road.รถพวงพลิกคว่ำและ ของที่บรรทุกหกบนถนน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า load onto
Back to top