ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

load down

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *load down*, -load down-

load down ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
load down (phrv.) แบกภาระหนัก Syn. bow down, lade with, load with, weigh down, weight down

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า load down
Back to top